Τα χαΐρια μας εδώ.
Πολιτισμικό και κατ'ανάγκη πολιτικό παρατηρητήριο
Λίγα λόγια για εμένα
Ο Μαικήνας κατά κόσμο Γιώργος Λιγνός προερχόμενος απο τη γεννιά των μπουάτ και των πρώτων μαζικών φοιτητικών συνελεύσεων μετά τη δικτατορία, και ηθικός συναυτουργός σε πολλές απο τις ευγενείς πλάνες που κακοφόρμισαν με ευθύνη άλλων και μας έφεραν εδώ που φτάσαμε, πιστεύει σε όλα αυτά που μπορείτε να διαβασετε σε τουτο το βλογότοπο. Απεχθάνεται το ανεξέλεγκτο συναίσθημα αν και χολερικός απο φύση και φυσικά την καπηλεία του ανθρώπινου πόνου που οδηγεί τους πάσχοντες στην αγκαλιά των πάσης φύσης ψευδοπροφητών
Σύνδεσμοι


ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
843 αναγνώστες
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010
23:15

Ζητώ συγγνώμη απο τους αναγνώστες μου που γίνομαι επίμονος αλλά το θέμα των δαπανών στον πολιτισμό είναι μείζον.

Τούτο διότι πέραν του ηθικού ζητήματος και τα χρήματα είναι δυσεύρετα και πρέπει να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

Ετσι λοιπόν ξανακοίταζα τον χορηγικό νόμο 3525/ 2007, για τον οποίο σας μίλησα στο προηγούμενο σημείωμα, και συνειδητοποίησα ότι όποιος αγνοεί το αξιωμα που λέει «Ποτέ μην διαβάζεις νομοσχέδιο απο την αρχή προς το τέλος αλλά αντίστροφα» αλλιώς χάνεις τα καλύτερα.

Ετσι μου είχε διαφύγει μια διάταξη –τσόντα στο αρθρο 17 του  υπο σχολιασμό νόμου. Είναι η εξής:

 

Άρθρο 17

1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται επτακόσιες σαράντα μία (741) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέ−

λεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), στην εκτέλεση και υποστήριξη έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, σύμφωνα

με τη σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.

2. Επίσης, συνιστώνται είκοσι εννέα (29) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, που είχαν συναφθεί προ του έτους 2001, στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για την υποστήριξη έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.

741 και 29 = 770 εργαζόμενοι

Βέβαια για να είμαι δίκαιος έψαξα και βρήκα ότι το προεδρικό διάταγμα βγήκε για    να εναρμονιστεί το ελληνικό κράτος με την Ευρωπαική Νομοθεσία που δεν     επιτρέπει την διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών εργαζομένων  

 

 

Άρθρο 4

Αρχή της μη διάκρισης

1. Όσον αφορά στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβαση τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Κατ' εξαίρεση και μόνον επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση κάθε φορά που συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την δικαιολογούν.

 

Διαδοχικές συμβάσεις

1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

2. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

3. Η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων γίνεται εγγράφως και οι λόγοι που την δικαιολογούν αναφέρονται ρητώς στη σύμβαση, εφόσον δεν προκύπτουν ευθέως από αυτήν. Κατ' εξαίρεση, ο έγγραφος τύπος δεν απαιτείται, όταν η ανανέωση της σύμβασης, λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα της απασχόλησης, δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εκτός αν ο έγγραφος τύπος προβλέπεται ρητά από άλλη διάταξη. Αντίγραφο της σύμβασης παραδίδεται στον εργαζόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έναρξη της απασχόλησης του.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.

 

Προφανώς κάπου εδώ μέσα κρίθηκε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να προσληφθούν. Δηλώνω ότι δεν μου φταίνε αυτοί. Οι περισότεροι είναι άνθρωποι του μεροκάματου. Αλλά μου έπεσε λίγο βαρύ 770 υπάλληλοι μονομιάς. Σαν ομαδική βάπτιση μοιάζει.  Αντιγράφω απο τον κανονισμό του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) τον οπoίο βρήκα μπάς και καταλάβω τι εργαζομένους προσέλαβε το κράτος.

 

 Άρθρο 14

Το Προσωπικό των Eργων τoυ Ταμείου

 

 1. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιο προσωπικό.

 

 Oταν από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται προκήρυξη των θέσεων, αυτή συντάσσεται από την οικεία Ε.Ε., και υπογράφεται για μεν τις θέσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου, για δε τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. του έργου.

 

 Στην προκήρυξη αναφέρονται ο αριθμός, οι ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί

 

 Η επιλογή προσωπικού γίνεται από τις Ε.Ε. ή από οριζόμενες από τις Ε.Ε. επιτροπές επιλογής προσωπικού ή από το Δ.Σ". του Ταμείου, κατά τις κείμενες διατάξεις εκάστοτε.

 

 2. α) οι εργατοτεχνίτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ωρομίσθιοι προσλαμβάνονται με μία από τις αναφερόμενες κατωτέρω ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και την κρίση της επιτροπής επιλογής προσωπικού, η οποία κατά την επιλογή της προσδιορίζει και την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνονται από τις προβλεπόμενες στη σχετική προκήρυξη θέσεις ειδικότητας.

 

 Η επιτροπή επιλογής προσωπικού δύναται να προτείνει την πρόσληψη εργατοτεχνίτη με ειδικότητα ανώτερη της προβλεπόμενης στη σχετική προκήρυξη της θέσης, με πλήρη αιτιολόγηση της προτάσεως της αυτής.

 

 Η πρόταση αυτή τελεί, κατ΄ αρχήν, υπό την έγκριση της Ε.Ε. του έργου.

 

 Επί του θέματος αυτού αποφαίνεται τελεσίδικα το Δ.Σ. του Ταμείου.

 

 β) Το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. αποτελείται από:

 

 α) Αρχιτεχνίτες

 

 β) Ειδικευμένους Τεχνίτες

 

 γ) Τεχνίτες

 

 δ) Βοηθούς Τεχνίτες

 

 ε) Ειδικευμένους Εργάτες

 

 στ) Ανειδίκευτους Εργάτες

 

 ζ) Επικεφαλής συνεργείου κατ` ανάθεση

 

 γ) Το εργατοτεχνικό προσωπικό μπορεί να εξελίσσεται σε ανώτερη μισθολογική βαθμίδα, μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε., για την οποία απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.  ειδικής έκθεσης του άμεσου Προϊσταμένου του Μηχανικού ή Αρχαιολόγου, σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος εργατοτεχνίτης δύναται να εξελιχθεί σε ανώτερη μισθολογική βαθμίδα, με βάση την εμπειρία και την τεχνική του κατάρτιση και απόδοση και τις ανάγκες του έργου.

 

Με συγκίνησε δε ιδιαίτερα η ακροτελεύτια παράγραφος που Θωρακίζει το δημόσιο χρήμα 

 

 

 Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Ταμείο ή σε άλλη Υπηρεσία του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή στον lδιωτικό Τομέα δεν αποτελεί καθεαυτό λόγο εξέλιξης.

 

Παρόλα αυτά και επειδή έχω φίλους και φίλες αξιόλογους αρχαιολόγους ΔΗΛΩΝΩ ότι το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων  για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων είναι ένας αξιόλογος φορέας στελεχωμένος απο αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό. Ο κατάλογος των έργων που εκτελεί είναι μεγάλος και εντυπωσιακός http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=projects  

 

Και μετά απο αυτή τη δήλωση μπορώ να ρωτήσω γιατί προκυρήχθηκαν 2 φορές οι 6 projectors και η μια οθόνη για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας η μία φορά στις 29 Μαίου 2009 και την άλλη στις 12 Ιουνίου 2009 (απο τη σελίδα Προκυρήξεις- Διαγωνισμοί)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (PROJECTORS) ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 


 
Την πρώτη φορά ο προϋπολογισμός ήταν 90.000 ευρώ  με το ΦΠΑ την επόμενη 99.000 ευρώ με ΦΠΑ. Προφανώς την πρώτη φορά ήταν λίγα τα χρήματα και δεν εμφανίστηκε κανείς και τον ξαναέγινε ο δημόσιος διαγωνισμός. Ελπίζω τα 9000 παραπάνω να συνεκίνησαν κανένα έμπορο και να μην ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Γιατί αυτή τη φορά ποιός ξέρει πόσο θα μας στοιχίσουν οι 6 προτζέκτορες και  η μια οθόνη.  Είναι και ακριβά παναθεμάτα.  

 

Σας ασπάζομαι

Μαικήνας

 

 

 

:

 

 

 

Σχόλια

08/04 09:10  nhad
Δυστυχώς η πολιτική της πολιτείας ήταν μονίμως η ίδια: Προσλαμβάνουμε με συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου κλπ, κυριολεκτικά από το παράθυρο, διάφορους υπαλλήλους. Τους ανανεώνουμε τη σύμβαση πολλές φορές, συχνά εντελώς παράνομα. Και κατόπιν τους κάνουμε αορίστου χρόνου, με την επίκληση οδηγιών της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο μονιμοποιούνται ουσιωδώς κάποιοι που ουδέποτε κρίθηκαν μαζί με άλλους υποψηφίους. Στις καλές των περιπτώσεων μπορεί να αποτελούν "αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό", όπως γράφετε. Δυστυχώς συνήθως αποτελούν απλώς προσωπικό που προσλήφθηκε για συγκεκριμένο έργο (πχ ερευνητικά προγράμματα) και μάλιστα η πρόσληψη έγινε από φίλους ή συγγενείς. Τελικώς με ψευδέστατες βεβαιώσεις ότι "καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες" (ψευδέστατες γιατί απλούστατα το έργο για το οποίο προσελήφθησαν τελείωσε), μετατρέπονται σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου.
08/04 10:24  Μαικήνας
Συμφωνώ με τα όσα λέτε.
Ο λόγος που το έθιξα είναι επειδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ΥΠΠΟ είναι ένας τομέας όπου στο όνομα κάποιων αξιών με κορυφαία την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και όχι μόνο , ίσως γίνεται διασπάθιση χρημάτων πολίτιμων για την δημιουργία ουσιαστικών πολιτιστικών υποδομών. Για τη διαχείριση Ζαχόπουλου ακόμα δεν μάθαμε τίποτε και ούτε θα μάθουμε.
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Είμαστε πτωχευμένοι. Αλλοι λένε "μας πτώχευσαν" κι άλλοι "πτωχεύσαμε"
Εκτός απο τα λεφτά τελείωσαν τα ψέματα, τα άλλοθι, τα ελαφρυντικά και οι συμψηφισμοί
Τα θύματα πολλά. Πάνω απ όλα οι άνθρωποι. Ακολουθούν οι θεσμοί και οι δομές.
Είναι όμως μόνο θέμα χρημάτων;
Είναι όμως θέμα δομών;
Ή είναι θέμα τρόπου σκέψης ;
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις